facebook pixel
หน้าแรก » แคตตาล็อกออนไลน์ » รับงานออกแบบสถาปัตยกรรม พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก

รับออกแบบ ตรวจสอบบ้าน ตรวจสอบอาคาร โดยวิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร ภูเก็ต

logo man

ตราสัญลักษณ์นี้ การันตีคุณภาพงาน เพราะเราคือทีมวิศวกร สถาปนิก และผู้ตรวจสอบอาคาร

ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม

วิศวกรรม ครบทุกขนาด ทุกประเภท 
โดยทีมงาน วุฒิวิศวกรโยธา และการร่วมทีมวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692

Line ID@manbuilding

รายละเอียดสินค้า

รับงานออกแบบสถาปัตยกรรม

พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก

บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294

บริษัทรับออกแบบ รับเหมาสร้างโรงงาน สำนักงาน วางระบบโรงงาน ออกแบบโกดัง สร้างคอนโด รีสอร์ท สร้างบ้าน และรับรีโนเวทอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย โดย ระดับวุฒิสถาปนิก เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เรามีประสบการณ์ในงานก่อสร้างมาหลายสิบปี จึงทำให้เรามีความชำชาญ พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนการทำงานที่เหมาะสมกับงบประมาณที่สมเหตุผลในระยะเวลาที่กำหนดในการก่อสร้างแต่ละโครงการ

  • ทีมงานวิศวกร และทีมสถาปนิกเข้าพบลูกค้าพร้อมลงพื้นที่สำรวจที่ดิน ทิศทางลม เพื่อเป็นข้อมูลออกแบบ
  • ลงนามทำสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษร ทำแบบก่อสร้างอาคาร วางแปลนอาคาร โดยร่างแบบ 3D พร้อมประเมิณงบประมาณค่าใช้จ่าย
  • ทีมวิศวกร ในนามบริษัท ควบคุมงาน รับผิดชอบขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนงานก่อสร้าง ทุกขั้นตอนจนจบงาน พร้อมส่งมอบผลงานให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • งานออกแบบเขียนแบบโรงงาน ส่งแบบก่อสร้าง (แบบสำหรับยื่นขออนุญาตและ BOQ. เอกสารสำคัญเกี่ยวกับการสร้างบ้าน อธิบายรายละเอียด วัสดุก่อสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายจนจบงาน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 สภาสถาปนิก ออกใบอนุญาต เลขที่ น.036-65 ให้แก่ บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0835563011294 ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล

  1. คุณนรินทร์ เรืองเดชาวิวัฒน์ (ส-สถ 2890)
  2. คุณพิทักษ์ โครตชมภู (ส-สถ 3784)

เป็นผู้ผูกพันนิติบุคคลในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตั้งแต่ 9 กันยายน 2565 ถึง 8 กันยายน 2568

 

ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692

Line ID@manbuilding

เบอร์ติดต่อ บริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต


 

ข้อมูลติดต่อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนดโดยวิศวกร
ตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนดโดยวิศวกร

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนดโดยวิศวกรผู้ชำนาญการพร้อมออกรายงานรับรองการใช้งานอาคารข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข บริษัทรับตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ของเอกชนและรัฐ 9 ประเภท บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนด โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ พร้อมออกรายงานรับรองการใช้งานอาคาร ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข บริษัทที่ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต ตรวจสอบอาคาร (Building inspection) บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับงานตรวจสอบอาคาร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และความปลอดภัยในการใช้อาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ สังเกต ทำรายงาน ได้แก่ ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ระบบบริการและอำนวยความสะดวก ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทดสอบสมรรถนะระบบที่เกี่ยวข้องกับการหนีไฟ ตลอดจนการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และความปลอดภัยในการใช้อาคาร   ประวัติความเป็นมาของการตรวจสอบอาคารโดยที่มาตรา ๓๒ ทวิ (๓)แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี เพื่อทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการใช้อาคาร เพื่อขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร มิฉะนั้นอาจเข้าข่ายมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา ๔๖ ทวิ และ๖๕ ทวิ ถึงขั้นถูกสั่งปิดและห้ามใช้อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนของอาคาร และต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยต้องระวางโทษปรับอีกวันละ 10,000บาท จนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบและส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วเสร็จ โดยให้มีผลบังคับใช้กับอาคาร 9 ประเภท ภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ภายในระยะเวลา 2 ปี   อาคารที่ต้องทำการตรวจสอบอาคาร อาคารที่เข้าข่ายต้องทำการตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร มีทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก่ อาคารสูง (ความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีเนื้อที่อาคารรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป อาคารชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจำนวนคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป โรงมหรสพ โรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป สถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (หอพัก อพาร์ตเม้นท์) ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตรม.ขึ้นไป **อาคารลำดับที่ 7 มีบทเฉพาะกาล ยกเว้น 7 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงประกาศ 25 ตุลาคม 2548 สำหรับพื้นที่ 2,000-5,000 ตารางเมตร และยกเว้น 5 ปี สำหรับอาคารเกิน 5,000 ตรม. โรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งมีความสูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้า ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง, พระราชบัญญัติ, กระทรงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงทรัพยากรธรรใชาติและสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า
ตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า บริษัทรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ภูเก็ต บ้านเดี่ยว-ทาวน์โฮม-คอนโดสร้างใหม่ ก่อนรับโอน ภูเก็ต   บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับงานตรวจสอบรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (กระทรวงแรงงาน) กฎกระทรวง “กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558”   ข้อ ๑๒ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้ เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามแบบท้ายประกาศนี้ กรณีนายจ้างได้ดําเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองต้องเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี ข้อ ๓ ให้นายจ้างแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบ   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding ​

ตรวจรับบ้านและคอนโด ก่อนรับโอน โดยวิศวกรและผู้ตรวจสอบอาคาร
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจรับบ้านและคอนโด ก่อนรับโอน โดยวิศวกรและผู้ตรวจสอบอาคาร

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ตรวจรับบ้านและคอนโด ก่อนรับโอน โดยวิศวกรและผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัทรับตรวจสอบบ้านเดี่ยว-ทาวน์โฮม-คอนโดสร้างใหม่ ก่อนรับโอน ภูเก็ต บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับจ้างตรวจบ้านก่อนการรับมอบโอนเพื่อลดปัญหาในการความเสี่ยงที่มองไม่เห็นย่อมคุ้มค่าแน่นอน เราตรวจสอบและทดสอบรายละเอียดแบบมืออาชีพ ตรวจครบทุกจุดโดยไม่ละเลยไม่มองข้ามในแต่ละจุดแม้แต่ผู้ซื้อบ้านอาจคาดไม่ถึง ทำรายงานจุดที่ต้องดำเนิการแก้ไข โดยให้เจ้าของโครงการแก้ไขและดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการโอนบ้าน เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อบ้าน อัตราค่าบริการตามขนาดพื้นที่ใช้สอยและระยะทาง รายการตรวจรับบ้าน,คอนโด ทาวน์โฮมและอาคารทุกประเภท ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ โครงสร้างและผนัง หลังคา เพดาน พื้น ช่องเปิด บริเวณรอบๆ รายการเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการมีให้ ตรวจรับบ้านและคอนโด ก่อนรับโอน โดยวิศวกรและผู้ตรวจสอบอาคาร ให้บริการตรวจหาจุดบกพร่องจากการก่อสร้าง การเก็บงานและตรวจสอบงานระบบเพื่อหา defect โครงสร้างบ้านทุกห้องภายในบ้านและตรวจสอบบริเวณรอบตัวบ้าน เช่น พื้นที่ลานจอดรถ พื้นที่ชานบ้าน พื้นที่ระเบียงบ้าน ตรวจสอบรั้วบ้าน-ประตูรั้ว ตรวจสอบความเรียบร้อยพื้นบ้าน-วัสดุปูพื้น ตรวจสอบหารอยร้าวผนังบ้าน-บานประตูบานหน้าต่าง ตรวจสอบฝ้าเพดาน ตรวจสอบการเก็บสีทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องมือตรวจเฉพาะทางเพื่อหาจุดรั่วไหลกระแสไฟฟ้า ตรวจสอบระบบประปา-เช็คการรั่วซึมของอุปกรณ์และระบบสุขาภิบาลระบบน้ำทิ้งไม่อุดตัน   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding ​  

ตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้าง ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้าง ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้าง ภูเก็ต ตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้าง ผู้ตรวจสอบพร้อมเซ็นความปลอดภัย ระดับวุฒิวิศวกรโยธา บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับบริการตรวจงานและตรวจสอบรายละเอียดงานทั้งที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่และงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว โดยตรวจตามความต้องการของลูกค้า ทุกรายการหมวดงานก่อสร้างทั้งหมด(พร้อมจัดทำรายละเอียดงานทุกๆหมวดงานตามที่ลูกค้าต้องการ) ตรวจสอบหมวดงานวางผัง ตรวจงานหมวดเสาเข็ม ตรวจสอบหมวดงานฐานราก ตรวจสอบหมวดงานคาน ตรวจสอบหมวดงานระบบ(ครบทุกหมวดงานตั้งแต่ ชั้น.ใต้ดิน) ตรวจสอบหมวดงานพื้น ตรวจสอบหมวดงานเสา ตรวจสอบหมวดงานบันได ตรวจสอบหมวดงานหลังคา ตรวจสอบหมวดงานสถาปัตย์ครบทุกหมวดงาน   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding   ​   บริหารงานก่อสร้างประกอบด้วย ตรวจสอบการทำงาน พร้อมแก้ปัญหาที่เกิดในระหว่างการทำงาน ตรวจสอบวัสดุอุกรณ์ที่จะนำมาใช้งานเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนด เร่งรัดและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรงตามวัตถุประสงค์ก่อนส่งมอบงาน ตรวจสอบควบคุมในการทำงานให้มีความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง จัดการประชม บันทึก และทำรายงาน รายละเอียด สรุปผลงาน

รับตรวจวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเก่า ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

รับตรวจวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเก่า ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รับตรวจวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเก่า ตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างใหม่ ที่มีปัญหาเช่น จากการก่อสร้าง หรือเกิดอุบัติเหตุ บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับงานตรวจ วิเคราะห์ ประเมิณโครงสร้าง การประเมินโครงสร้าง จะเป็นการนำข้อมูลในการตรวจสอบโครงสร้างอาคารทั้งหมด มาทำการประเมินวิเคราะห์ถึง เสถียรภาพ (Stability) ของโครงสร้าง ว่ายังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือต้องทำการปรับปรุงแก้ไขก่อน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โครงสร้างเก่า โครงสร้างใหม่ ที่มีปัญหาเช่น จากการก่อสร้าง หรือเกิดอุบัติเหตุ โครงสร้างที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน เช่น ตัด ต่อ เพิ่มเติมพื้นที่ เพิ่มชั้น หรือลดจำนวนชั้น โครงสร้างที่เกิดความเสียหาย ระหว่างการก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จแล้ว โครงสร้างที่ได้รับความเสียหายทางภัยภิบัติ ภัยธรรมชาติ หรืออัคคีภัย   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding    

งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า ภูเก็ต บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 เนื่องจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถึงแม้ว่าจะมีความคงทนแข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้งานมีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานได้เช่นเดียวกับ วัสดุอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถนะ และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ก่อนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมโครงสร้างควรที่จะทำการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของโครงสร้างให้แน่ชัดจะได้แก้ไขที่ตรงจุดการวิบัติของโครงสร้างเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเพื่อการซ่อมแซมโครงสร้างให้ได้สมรรถนะการใช้งานของโครงสร้างที่เท่าเดิมก่อนเกิดการวิบัติหรือเพิ่มสมรรถนะงานใช้งานของโครงสร้างให้ได้ตามกำหนด การชำรุดสึกหรอ หรือการวิบัติ ของโครงสร้างอาจจะแบ่งตามสาเหตุของการวิบัติได้3กรณีได้แก่ 1.การวิบัติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้งานตัวอย่างเช่น อาคารเดิมสร้างมาเพื่อเป็นทาวน์เฮาส์พักอาศัยเมื่อเปิดใช้งานแล้วมีการเปลี่ยนการใช้งานเป็นอาคารพาณิชย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้งานดังกล่าวเป็นการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกให้กับโครงสร้าง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้โครงงานเกิดการชำรุดสึกหรอ หรือวิบัติได้ ดังนั้นควรการแก้ไขซ่อมแซมโครงสร้างให้มีกำลังรับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่าโครงสร้างเดิมก่อนการวิบัติ   2.การวิบัติเนื่องจากเพลิงไหม้ โครงสร้างที่ถูกเพลิงไหม้เวลานานๆมักจะเสียกำลังในการรับน้ำหนักไป ถึงแม้ว่าคอนกรีตจะมีสภาพเป็นฉนวนและทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อคอนกรีตได้รับความร้อนมากๆ อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้คอนกรีตไม่เกาะตัวกัน กะเทาะ ล่อน และแตกออก ทำให้เหล็กเสริมภายในรับความร้อนโดยตรง เมื่อเหล็กเสริมได้รับความร้อนที่สูงถึง425องศาเซลเซียส กำลังของเหล็กเสริมจะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบัติ ดังนั้นการซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดสึกหรอเนื่องจากเพลิงไหม้ให้จึงเป็นการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างให้ใช้งานได้เหมือนเดิม ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรือเสริมความแข็งแรงให้มากการเดิมก็ได้   3.ความเสียหายของโครงสร้างที่พบเจอบ่อยที่สุดคืออาการที่เรียกว่าเสาระเบิดหรือคานระเบิด คานร้าวเนื่องจากคอนกรีตมีรอยแตกร้าวหรือมีระยะConcrete Covering(ระยะหุ้มผิวคอนกรีต) น้อยเกินไป จนทำให้น้ำหรือความชื้นซึมผ่านเนื้อคอนกรีตไปถึงเหล็กเสริมจนเกิดสนิม โดยสนิมจะดันเนื้อคอนกรีตให้แตกกะเทาะหรือหลุดล่อนออกมา การซ่อมแซมขึ้นอยู่กับลักษณะของสนิมเหล็กเสริมว่ามีความเสียหายมากน้อยเพียงใดและคุณภาพคอนกรีตมีคุณภาพเป็นอย่างไร   1.วิธีการซ่อมแซมเสา การซ่อมแซมเสามีด้วยกันหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของความเสียหาย เช่น 1 ขยายหน้าตัดเสาและคานให้ใหญ่ขึ้น 2 เพิ่มระยะหุ้ม Covering ให้กับคอนกรีตเสาและคาน 3 เพิ่มปลอกรับแรงเฉือน เพื่อเพิ่มกำลังรับแรงเฉือน 4 ใช้ระบบป้องกันต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการกัดกร่อนเพิ่มเติมในอนาคต   2. ขั้นตอนการซ่อมเสาและคานคอนกรีต 2.1 สกัดคอนกรีตที่แตกร้าว เสียหาย เสื่อมสภาพออกให้หมด 2.2 ถ้าต้องสกัดคอนกรีตเสา หรือคานเยอะ ทำให้หน้าตัดคอนกรีตสูญเสียมาก ต้องทำการตั้งค้ำยันชั่วคราวขณะซ่อมแซม 2.3 ขัดเหล็กที่เป็นสนิมออกให้หมด ถ้าเหล็กเป็นสนิมมากเกิน 15 % ของหน้าตัดเหล็กเส้น จะต้องทำการเชื่อมทาบเหล็กเสริมใหม่ทดแทน โดยขนาดเหล็กเสริมไม่เล็กไปกว่าเหล็กเสริมของเดิม ถ้าใช้เหล็กเสริมเดิมจะทำการทาน้ำยาหยุดยั้งการเกิดสนิมในเหล็กเสริม 2.4 ทำการปิดแบบหรือเข้าแบบก่อสร้าง ก่อนทำการปิดแบบจะทำการทาน้ำยาประสานคอนกรีต 2.5 ซ่อมงานด้วยปูนซ่อมโครงสร้าง Repaired Mortar สัดส่วนตามอัตราส่วนของทางบริษัท ประกอบด้วยปูนเกร้าท์+ปูนโครงสร้าง+หินเกล็ด ด้วยวิธีปิดแบบเทคอนกรีต หรือ ฉาบปิดด้วยปูนซ่อมโครงสร้าง Repaired Mortar ก็ได้ 2.6 รอเวลาแกะแบบตามกำหนด และทำการฉาบปูนให้เรียบร้อย   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding    

บริษัทออกแบบ สร้างอาคาร งานตรวจสอบ และเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก
ตรวจสอบอาคาร

บริษัทออกแบบ สร้างอาคาร งานตรวจสอบ และเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

บริษัทออกแบบ สร้างอาคาร งานตรวจสอบ และเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก รับงานออกแบบ รีโนเวท บ้านและอาคารสำนักงาน ภูเก็ต บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 บริษัทรับออกแบบ รับเหมาสร้างโรงงาน สำนักงาน วางระบบโรงงาน ออกแบบโกดัง สร้างคอนโด รีสอร์ท สร้างบ้าน และรับรีโนเวทอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย โดย ระดับวุฒิวิศวกรโยธา เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เรามีประสบการณ์ในงานก่อสร้างมาหลายสิบปี จึงทำให้เรามีความชำชาญ พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนการทำงานที่เหมาะสมกับงบประมาณที่สมเหตุผลในระยะเวลาที่กำหนดในการก่อสร้างแต่ละโครงการ ทีมงานวิศวกร และทีมสถาปนิกเข้าพบลูกค้าพร้อมลงพื้นที่สำรวจที่ดิน ทิศทางลม เพื่อเป็นข้อมูลออกแบบ ลงนามทำสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษร ทำแบบก่อสร้างอาคาร วางแปลนอาคาร โดยร่างแบบ 3D พร้อมประเมิณงบประมาณค่าใช้จ่าย ทีมวิศวกร ในนามบริษัท ควบคุมงาน รับผิดชอบขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนงานก่อสร้าง ทุกขั้นตอนจนจบงาน พร้อมส่งมอบผลงานให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานออกแบบเขียนแบบโรงงาน ส่งแบบก่อสร้าง (แบบสำหรับยื่นขออนุญาตและ BOQ. เอกสารสำคัญเกี่ยวกับการสร้างบ้าน อธิบายรายละเอียด วัสดุก่อสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายจนจบงาน   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding  

รับออกแบบรีโนเวท บ้านและอาคารสำนักงาน
ตรวจสอบอาคาร

รับออกแบบรีโนเวท บ้านและอาคารสำนักงาน

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

บริษัทรับให้คำปรึกษาออกแบบวางผังอาคาร สำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท พร้อมเซ็นรับรอง ระดับวุฒิสถาปนิก บริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N Building) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 เราคือองค์กรศูนย์รวมทีมงานวิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร พร้อมให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมทุกจบทุกกระบวนการงานก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน น.ต.1868/64 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาสถาปนิก เลขทะเบียน น.036-65 มีหนังสือรับรองผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขที่ น.0329/2564 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ทุกขนาด ทุกประเภท โดยทีมงานผู้ตรวจสอบ ระดับวุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม สามัญอุตสาหการ สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกร สามัญวิศวกรเครื่องกล วุฒิสถาปนิก สามัญสถาปนิก และผู้ตรวจสอบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง   ติดต่อ ขอรับบริการ คุณ อดินนท์ บุตรศรี โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.   ผลงานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง บริษัท เอสซี ไมล์สโตน จำกัด

รับงานรับสแกนคอนกรีต
ตรวจสอบอาคาร

รับงานรับสแกนคอนกรีต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รับงานรับสแกนคอนกรีต ภูเก็ต การตรวจหาสิ่งที่เป็นโลหะ และไม่ใช่โลหะ ภายในคอนกรีตแบบแสดงผลทันที ซึ่งจะลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับโครงสร้างเหล็กในงานก่อสร้าง อาคารต่างๆได้ บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับงานสแกนคอนกรีต งานสำรวจแนวเหล็กและรอยร้าวคอนกรีต ที่ความลึก 10-80cm ด้วยเครื่องสแกน Proceq GP8100 พื้นที่กว้างและคอนกรีตหนา สำรวจได้หลากหลายวัตถุ เช่น แนวเหล็ก แนวสลิง แนวท่อประปาแนวท่อน้ำทิ้ง แนวท่อร้อยสายไฟ หรือสแกนสำรวจรอยร้าว สำรวจโพรงอากาศ   งานสแกนเหล็ก ทำให้ทราบตำแหน่งขนาดและระยะห่างของเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อนำไปออกแบบ   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding    

รับประมาณราคางานก่อสร้าง ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

รับประมาณราคางานก่อสร้าง ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รับประมาณราคางานก่อสร้าง ภูเก็ต การประมาณราคาก่อสร้าง หมายถึง การคำนวณหางบประมาณค่าก่อสร้าง หรือโครงการก่อสร้างทั้งหมด โดยอาศัยการถอดแบบ (Quantities. Take-off) เพื่อหาปริมาณงานก่อสร้างแล้วมาคำนวณหาค่าใช้จ่ายของโครงการก่อสร้างนั้นๆ บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับถอดแบบและประเมิณราคา (รับจัดทำ BOQ.งานก่อสร้าง) บ้าน อาคาร อ๊อฟฟิต โครงการ คอนโด โรงแรม โรงงานและอื่นๆ ทุกประเภท BOQ. งานโครงสร้าง BOQ.งานสถาปัตย์ BOQ.งานระบบไฟฟ้า BOQ.งานระบบประปา-สุขาภิบาล   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding          

ที่ปรึกษาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง
ตรวจสอบอาคาร

ที่ปรึกษาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง ระดับวุฒิวิศวกร บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294   บริษัทให้บริการงานด้านสถาปัตยกรรมครบวงจร ตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบงานทุกขั้นตอน พร้อมส่งมอบผลงานให้กับลูกค้า รับงานออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม และร่วมกับวิศวกรในทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างอาคาร, งานติดตั้งวางระบบไฟฟ้าอาคาร, ระบบน้ำปะปา, ไฟอลาม (ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน), จนจบที่การตรวจสอบอาคาร และเซ็นรับรองความปลอดภัย โดย วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร เลขที่ 0835563011294 ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล คุณนรินทร์ เรืองเดชาวิวัฒน์ (ส-สถ 2890) และ คุณพิทักษ์ โคตรชมภู (ส-สถ 3784)   ทีมที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมในงานก่อสร้าง งานเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบละเอียด Shop Drawing เพื่อใช้ประกอบสัญญาก่อสร้างตามหลักการในการดำเนินงาน โดย วิศวกรก่อสร้าง ช่างฝีมือ ควบคุมดำเนินการ การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์ช่าง รวมทั้งควบคุมความปลอดภัยของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด (สภาสถาปนิก และสภาวิศวกรเฉพาะทาง เฉพาะด้านที่เกี่ยงข้องแต่ละสายงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในงาน) ผู้ตรวจสอบรับรองระบบสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม จะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับระดับชั้นของกฎหมาย นิยามของคำ ข้อความ และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของโครงการจัดตั้ง หรือขยายโรงงาน เพื่อนำองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบแผนผังโรงงานได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน ออกแบบแผนผังโรงงาน มาตรฐานข้อบังคับ (Regulations) ต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ที่กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติเป็นมาตรฐาน โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ขั้นตอนการตรวจสอบทำเลที่ตั้งจริง เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่จะตั้งโรงงาน หรือขยายโรงงาน ว่าขัดกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ผู้ตรวจสอบพร้อมเซ็นรับรองระบบสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม จะต้องทราบข้อกำหนดต่างๆในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ที่ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (เรื่องให้ร่น หรือ ไม่ใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับระยะทางระหว่างโรงงานและเขตติดต่อ สาธารณสถาน พ.ศ. 2544 ที่ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ออกตาม พ.ร.บ. 2512 (ยังมีผลบังคับอยู่) ซึ่งได้มีข้อบังคับต่างๆ (Regulations) เกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 1,2 และ 3 ในเรื่องต่างๆ   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding    

ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ตรวจสอบอาคาร

ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง

บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต รับงานตรงกับทางเจ้าของโครงการจ้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับงานควบคุมงานก่อสร้าง การควบคุมงานมีหลายรูปแบบแล้วแต่ความต้องการของเจ้าของงานที่จะให้ทำ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงานอาจจะมาจากทางผู้ออกแบบหรือเป็นวิศวกรที่ทางเจ้าของโครงการจ้างเพื่อควบคุมงานในโครงการนั้นๆ หน้าที่ในการควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรายละเอียดละข้อกำหนดในสัญญาการก่อสร้างทุกประการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในกรณีที่แบบหรือรูปแบบรายลเอียดหรือข้อกำหนดมีข้อขัดแยกกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานในส่วนนั้นๆก่อนเพื่อหาข้อสรุป จดบันทึกสภาพปฎิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน พร้อมทั้งผลปฎิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตรวจสอบรายการวัสดุ คุณภภาพ และความถูกต้องในการเก็บตัวอย่างวัสดุเพื่อการทดสอบหลักวิชาการ ตรวจสอบให้คำแนะนำ ในการอนุมัติจ่ายเงินว่าต้องตามงวดงานหรือไม่ ทรายงานความก้าวหน้าของงานเป็นระยะๆ และรายงานให้วิศวกรทราบทันหากมีการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างที่แบบผิดไปจากวิศวกรออกแบบ ประสานงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ติดตามและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือไม เพื่อจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือเกิดความล่าช้าของงานก่อสร้าง ตรวจสอบดูแลความเรื่องความปลอดภัยในการปฎิบัติทำงาน   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

รับให้คำปรึกษาออกแบบวางผังอาคาร สำนักงาน โรงแรม ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

รับให้คำปรึกษาออกแบบวางผังอาคาร สำนักงาน โรงแรม ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รับให้คำปรึกษาออกแบบวางผังอาคาร สำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท อาคารชุด พร้อมเซ็นรับรอง ระดับวุฒิสถาปนิก บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 เราคือองค์กรศูนย์รวมทีมงานวิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร พร้อมให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมทุกจบทุกกระบวนการงานก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน น.ต.1868/64 สำรวจและออกแบบทางธรณีเทคนิค งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ สำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร วางผัง ฯลฯ และ ให้บริการออกแบบโครงสร้าง และปรับปรุง แก้ไขแบบ โดยวิศวกรระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาสถาปนิก เลขทะเบียน น.036-65 มีหนังสือรับรองผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขที่ น.0329/2564 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ทุกขนาด ทุกประเภท โดยทีมงานผู้ตรวจสอบ ระดับวุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม สามัญอุตสาหการ สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกร สามัญวิศวกรเครื่องกล วุฒิสถาปนิก สามัญสถาปนิก และผู้ตรวจสอบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding   เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

รับตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ พร้อมเซ็นรับรอง ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

รับตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ พร้อมเซ็นรับรอง ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รับตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ พร้อมเซ็นรับรอง ภูเก็ต บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design.) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 หนังสือรับรองผู้ตรวจสิ่งแวดล้อม ประเภทนิติบุคคล ผู้ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือ สิ่งที่นำมาใช้ในโรงงาน พร้อมเซ็นรับรอง รับงานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยและความเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจักร ไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เสียงคลิ่นวิทยุ (รบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง) ต้องมีเครื่องป้องกันอันตราย (Safeguard) อันอาจเกิดจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร (ตามความจำเป็นและความเหมาะสม) กรณีมีบ่อหรือ ถังเปิด ที่ทำงานร่วมกับเครื่องจักรที่อาจทำให้คนงานเป็นอันตรายในขณะปฏิบัติงานได้ ต้องมีขอบ รั้ว หรือราวกั้นแข็งแรง เพื่อความปลอดภัยทางด้านที่คนเข้าถึงได้สูงไม่น้อยกว่า 100 เซ็นติเมตร จากระดับพื้นที่ติดกับบ่อ หรือถังนั้น รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองเครื่องอัดก๊าซ (Compressor) ต้องได้รับการออกแบบคำนวณและสร้างตามมาตรฐานที่ยอมรับ หรือผ่านการตรวจสอบความความปลอดภัยในการใช้งาน (โดยมีคำรับรองของ วิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรอง หม้อไอน้ำ หม้อต้มน้ำ ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หรือ ภาชนะรับแรงดันรวมทั้ง ถังปฏิกิริยา ต้องได้รับการออกแบบ คำนวณและสร้างตามมาตรฐานที่ยอมรับ และผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งาน (โดยมีคำรับรองของ วิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรอง ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุเคมี หรือ ของเหลวอื่นใด ที่อาจทำให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุ ตั้งแต่ 25,000 ลิตรขึ้นไป ต้องมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ (โดยมีคำรับรองของ วิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) และต้องสร้างเขื่อน หรือ กำแพงคอนกรีตโดยรอบให้มีขนาดที่สามารถกักเก็บปริมาณของวัสดุดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีภาชนะบรรจุมากกว่าหนึ่ง ให้สร้างเขื่อนที่สามารถเก็บกักวัตถุ หรือ เคมีภัณฑ์ที่มี คุณสมบัติ เหมาะสมในการระงับหรือลดความรุ่นแรงของการแพร่กระจาย ได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรอง เครื่องยก (Crane and Hoist) และส่วนที่รับน้ำหนักต่อเนื่องกันต้องมั่นคงแข็งแรง ต้องมีป้ายระบุน้ำหนักปลอดภัยสูงสุดที่จะยกของได้ให้เห็นชัดเจน กับต้องมีห้ามล้อ ซึ่งสามารถหยุดน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของน้ำหนักที่ปลอดภัยสูงสุด และถ้าเป็นเครื่องยกที่ใช้ไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์สำหรับ หยุด ยก และตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อยกน้ำหนักถึงตำแหน่งสูงสุดที่กำหนด รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองเครื่องลำเลียงขนส่ง (Conveyor) ที่ติดตั้งเหนือบริเวณที่มีคนปฏิบัติงาน หรือทางเดินต้องมีเครื่องป้องกันของตก (แบบแผ่น หรือ ตะแกรงกันด้านข้าง) และรองรับของตกตลอดใต้สายลำเลียงนั้น (ให้มีความปลอดภัย) สำหรับเครื่องลำเลียงขนส่งที่มีสายพานลำเลียงต่างไปจากแนวระดับ ต้องมีเครื่องบังคับที่ทำให้สายพานลำเลียงหยุดได้เองเมื่อเครื่องจำเป็นต้องหยุดการใช้งาน รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรอง การติดตั้งท่อและอุปกรณ์ สำหรับส่งวัตถุ ทางท่อ ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรอง ระบบไฟฟ้าโรงงาน (ไฟฟ้าแสงสว่าง แลพไฟฟ้ากำลัง) ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน (โดยมีคำรับรองของ วิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรอง โรงงานที่มีการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีการใช้สว่าด้วยโรงงานารกัมมันตรังสี ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลและผู้ปฏิบัติงานประจำ (โดยผู้ควบคุมดูแล และผู้ปฏิบัติงานประจำต้องมีองค์ความรู้และคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) เรื่องการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม (ขยะโรงงาน น้ำเสีย อากาศเสีย และเสียงดัง จากกระบวนการฝ่ายผลิตจากโรงงาน) ข้อแนะนำ การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุไม่ใช้แล้ว ให้เป็นไปตามประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานกำหนด และการห้ามระบายน้ำเสียออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้ทำการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณสมบัติลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช่วิธีทำให้เจือจาง (Dilution) กรณีมีระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานจะต้องติดตั้งมาตรวัดปริมาณ การใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะไว้ในที่ง่ายต่อการตรวจสอบ/ ต้องมีการจดบันทึกเลขหน่วย/ การประมาณการใช้ไฟฟ้าประจำวันด้วย และในกรณีมีการใช้สารเคมี หรือ สารชีวภาพในระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีการบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี หรือ สารชีวภาพดังกล่าวด้วย ห้ามระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้ทำการบำบัดอากาศเสียให้มีคุณสมบัติสักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมระดับความร้อนในพื้นที่บริเวณปฏิบัติงานของคนงาน ต้องไม่เกินกว่าค่ามาตรฐาน ในนิยามงานเบา งานปานกลาง และงานหนัก ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   ติดต่อ ขอรับบริการ คุณ อดินนท์ บุตรศรี โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding   เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย ภูเก็ต บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานใบอนุญาตให้ นายสิทธิชัย มีเชื้อ เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น. บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ๐๖๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๑๔๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ รับตรวจสอบท่าอากาศยาน ภูเก็ต   งานตรวจสอบอาคาร พร้อมเซ็นรับรอง ระดับวุฒิวิศวกร ภูเก็ต   รับตรวจสอบอาคาร พร้อมเซ็นรับรอง ภูเก็ต   เครื่องจักรที่ต้องตรวจสอบประจำปี กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564 หมวด 1 เครื่องจักร ส่วนที่ 1 บททั่วไป ”ข้อ 9 นายจ้างต้องดูแลให้ลูกจ้างซึ่งทำงานให้กับเครื่องจักร ตรวจสอบเครื่องจักรนั้นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และปลอดภัยก่อนการใช้งาน โดยเครื่องจักรดังต่อไปนี้ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบประจำปี” รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองเครื่องจักรที่ใช้ในงานยกและงานขนย้าย ได้แก่ รถยก เครื่องจักรระบบสายพานลำเลียง รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองเครื่องจักรที่ใช้ในงานดินและงานถนน ได้แก่ รถแทรกเตอร์ รถตัก เครื่องจักรกลสำหรับงานขุด รถบด รถขุดอุ้มดิน (scraper) รถเกรด (grader) รถปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (asphaltic concrete paver) รถพ่นยาง (bitumen distributor หรือ sprayer) รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองเครื่องจักรที่ใช้ในงานคอนกรีต ได้แก่ เครื่องผสมคอนกรีต (concrete mixer) เครื่องสั่นคอนกรีต (concrete vibrator) เครื่องปั๊มคอนกรีต (concrete pumping machine) เครื่องยิงคอนกรีต (shotcrete machine) เครื่องพ่นปูนทราย (mortar sprayer) รถคอนกรีตผสมเสร็จ (transit-mixer truck) รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองเครื่องจักรในงานฐานราก ได้แก่ เครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องจักรที่ใช้สำหรับงานเจาะเสาเข็ม และ กำแพงพืดเครื่องอัดน้ำปูน (cement grouting machine) เครื่องทำเสาเข็มดินผสมซีเมนต์ (soil cement column machine) รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองเครื่องจักรที่ใช้ในงานขุด งานเจาะ หรืองานขุดเจาะอุโมงค์ ได้แก่ เครื่องอัดลม (air compressor) เครื่องเจาะหิน (drilling rock machine) เครื่องเจาะอุโมงค์ (tunnel boring machine) เครื่องดันท่อ (pipe jacking machine) แบ็กโฮ (backhoe) แดร็กไลน์ (dragline) รถตักหน้า-ขุดหลัง (front-end loader)แดร็กไลน์ รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองเครื่องจักรที่ใช้ในงานรื้อถอนทำลาย ได้แก่ เครื่องสกัด (jack hammer) คอนกรีตเบรคเกอร์ (concrete breaker) เครื่องตัดทำลายโครงสร้าง (demolition shrars) รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองเครื่องจักรอื่น ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้งานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding   เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

บริการเจาะสำรวจดิน ทดสอบดิน (Soil Test Service)
ตรวจสอบอาคาร

บริการเจาะสำรวจดิน ทดสอบดิน (Soil Test Service)

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

บริการเจาะสำรวจดิน ทดสอบดิน (Soil Test Service) บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 งานเจาะสำรวจดินและงานทดสอบทางวิศวกรรมการเจาะสำรวจดิน และการทดสอบดิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของดินทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ และทางวิศวกรรม เพื่อประเมินความแข็งแรงและการรับน้ำหนักของชั้นดิน นำไปใช้ในการออกแบบฐานราก โครงสร้างใต้ดิน งานดินถม งานถนน และงานเขื่อน เป็นต้น โดยให้บริการได้ทั้งบนบก และในทะเล   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding   เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม ภูเก็ต (Piles lnegrity Test,Seismic Test) บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Integrity Test)การทดสอบความความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี seismic integrity test (low strain impact integrity test) ตามมาตรฐาน ASTM D 5882-07 มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่า เสาเข็มที่ทำการติดตั้งด้วยวิธีการตอกหรือเจาะมีความสมบูรณ์ต่อเนื่องของเนื้อคอนกรีตตามมาตรฐานการก่อสร้างหรือไม่ ซึ่งทำให้ทราบได้ว่าเสาเข็มเกิดความบกพร่อง เช่น หัก คอด ร้าว หรือมีสภาพสมบูรณ์ การทดสอบนี้เป็นการทดสอบที่สะดวก และรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายต่ำ การเตรียมการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ทำการขุดเปิดหน้าดินจนกระทั่งพบหัวเข็ม ทำการสกัดเนื้อคอนกรีตส่วนที่เสียบนหัวเสาเข็มที่จะทำการทดสอบ จนถึงเนื้อคอนกรีตที่ดี ทำการขัดและทำความสะอาดผิวหัวเสาเข็มคอนกรีตที่จะทดการทดสอบด้วยน้ำสะอาดจนมั่นใจว่าปราศจากเศษเนื้อปูนหรือดินก่อนทำการทดสอบ ทำการติดตั้ง เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเร่ง (Accelerometer sensor) บนเนื้อคอนกรีตที่ดีบนหัวเสาเข็มโดยใช้ดินน้ำมันยึดให้แน่น   ติดต่อ ขอรับบริการ คุณ อดินนท์ บุตรศรี โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding   เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

ทดสอบคุณภาพของคอนกรีต ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

ทดสอบคุณภาพของคอนกรีต ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ทดสอบคุณภาพของคอนกรีต (Schmidt Hammer Test) การทดสอบหากำลังอัดคอนกรีตโดยใช้เครื่อง Schmidt Rebound Hammer บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 งานสแกนเหล็ก ทำให้เราทราบตำแหน่ง ขนาดและระยะห่างของเหล็กเสริมในคอนกรีตเพื่อนำไปออกแบบหรือเจาะพื้นเพื่อต่อเติมครับ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบ งานสแกนเหล็ก ทำให้ทราบตำแหน่งขนาดและระยะห่างของเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อนำไปออกแบบ     การทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีตมีหลากหลายวิธี มีทั้งแบบทำลายชิ้นงาน และไม่ทำลายชิ้นงาน ในส่วนของการทดสอบหากำลังอัดคอนกรีตโดยใช้เครื่อง Schmidt Rebound Hammer นั้นเป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT; Non-Destructive Testing) ถูกคิดค้นโดยวิศวกรชาวเยอรมัน ในปี 1948 อาศัยหลักการสะท้อนกลับของมวลสปริง โดยค่าที่แสดงใน Indicator จะเรียกว่าค่าRebound Number และนำไปเปิดตารางเพื่อเทียบหาค่าCompressive Strength ต่อไป กระบวนการนี้อ้างอิงตามมาตรฐานAmerican Society for Testing and Materials (ASTM) C805   การทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีต โดย Schmidt Rebound Hammer เป็นวิธีที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการเก็บข้อมูล แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องพื้นผิววัสดุจำเป็นต้องมีผิวเรียบและมีความหนาอย่างน้อย 10 เซนติเมตร ขั้นตอนการทดสอบ 1.ตรวจสอบสภาพพื้นผิวที่จะทําการตรวจสอบ โดยพื้นผิวที่ทําการทดสอบต้องขัดให้เรียบ เนื่องจาก พื้นผิวที่โค้งนูนจะให้ค่า Rebound Number ต่ํากว่า และพื้นผิวที่เว้าจะให้ค่า Rebound Number สูงกว่า 2. กําหนดตําแหน่งทดสอบ 16 จุด ซึ่งแต่ละจุดต้องห่างกนอย่างน้อย 30 มม. ดังแสดงในรูป   3. ทําการทดสอบด้วย Rebound Hammer ในทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวที่ทําการทดสอบ พร้อมบันทึกค่า Rebound Number และทิศทางที่ใช้ในการกดโดยมี 4 ทิศทางคือ ทิศทางกดขึ้น ทิศทางกดลง ทิศทางกดในแนวราบ และทิศทางกดในแนวเอียงทํามุม 45° กับแนวราบ ในการทดสอบจะต้องกดให้ หัว Plunger ของ Rebound Hammer กระแทกกับพื้นผิวของคอนกรีตทดสอบจนสุดปลาย Plunger กระทั่งเกิดเสียงกระแทกภายใน Rebound Hammer และปรากฏค่า Rebound Number ขึ้น 4. เฉลี่ยค่า Rebound Number ทั้ง 16 ค่า และตรวจสอบค่า Rebound Number ทุกค่า ต้องแตกต่างจากค่าเฉลี่ยไม่เกินกว่า ±7 หากข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมีค่า Rebound Number แตกต่างจากค่าเฉลี่ยมากกว่า ±7 จะถือว่าข้อมูลของค่า Rebound Number ที่ได้จากการทดสอบครั้ง นั้นไม่สามารถนำมาคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลได้ ต้องทำการทดสอบใหม่เพิ่มเติม โดยต้องเปลี่ยนพื้นผิวที่ทำการทดสอบใหม่ และห่างจากตำแหน่งที่ได้ทำการทดสอบไปแล้วอย่างน้อย 30 มม.จนกว่าทุกค่ามีค่าไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ย ±7 5. นำค่าเฉลี่ยของ Rebound Number และทิศทางที่ใช้ในการทดสอบมาแปลงเป็นค่ากำลังอัดของคอนกรีต (Compressive Strength) โดยเทียบกับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างCompressive StrengthกับRebound Number     ติดต่อ ขอรับบริการ คุณ อดินนท์ บุตรศรี โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ต บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 08355630112941. ด้านกฎหมายเช่น พระราชบัญญัติผังเมือง กฎหมายเฉพาะทางกฎหมายพัฒนาพื้นที่ โครงการเวนคืน ด้านการตลาดเช่น, การขาย , การโอน เน้นการศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ต่อหัวประชากร อัตราว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย นโยบายอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน นโยบายของรัฐ และรวมไปถึงการสำรวจความต้องการและอุปทาน (Demand& Supply) ของสินค้า ศึกษาตลาดวิเคราะห์ความต้องการ ด้านการเงินระดมทุน เพราะอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก การติดต่อประสานงานกับธนาคาร การทำรายงานวิเคราะห์ด้านการเงินรวมถึงหาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเพื่อสร้างกำไรอย่างงอกงามเพื่อสร้างโครงการให้สำเร็จ ด้านการก่อสร้างที่นักพัฒนาอสังหาจะต้องควบคุมและบริหารจัดการกระบวนการก่อสร้างให้เสร็จตามเป้าหมาย ตามหลัก Time , Cost , Quality   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

คำค้นสินค้า

บริษัทรับตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยของเอกชนและรัฐ 9 ประเภทตามกฎหมาย บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า ตรวจรับบ้านและคอนโด ก่อนรับโอน โดยวิศวกรและผู้ตรวจสอบอาคารอาคาร บริษัทที่ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต รับตรวจวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเก่า งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า รับงานออกแบบสถาปัตยกรรม พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก บริษัทออกแบบ สร้างอาคาร งานตรวจสอบ และเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก รับออกแบบรีโนเวท บ้านและอาคารสำนักงาน รับงานรับสแกนคอนกรีต รับประมาณราคางานก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต รับให้คำปรึกษาออกแบบวางผังอาคาร สำนักงาน โรงแรม รับตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ พร้อมเซ็นรับรอง รับตรวจสอบ พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย บริการเจาะสำรวจดิน ทดสอบดิน (Soil Test Service) ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม ทดสอบคุณภาพของคอนกรีต พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ต