facebook pixel
บริษัทที่ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต_1
ทีมงานวิศวกรและสถาปนิก ออกแบบ เขียนแบบ และผู้ตรวจสอบอาคารประจำบริษัท
บริษัทรับตรวจสอบและเซ็นรับรองงานด้านวิศวกรรม สถาปนิก ระดับวุฒิวิศวกร

รับออกแบบ ตรวจสอบบ้าน ตรวจสอบอาคาร โดยวิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร ภูเก็ต

143/73 หมู่ที่ 5 ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

บริการของเรา

บริษัทที่ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต

ทีมงานวิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน น.ต.1868/64

 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาสถาปนิก เลขทะเบียน น.036-65
 • หนังสือรับรองผู้ตรวจสอบาคาร ประเภทนิติบุคคล จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขที น.0329/2564

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ทุกขนาด ทุกประเภท โดยทีมงาน วิศวกร สามัญวิศวกรโยธา วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม สามัญอุตสาหการ สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรเครื่องกล สามัญสถาปนิก วุฒิสถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร

 

 

บริษัทที่ปรึกษาบริหารงานโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า
ตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า บริษัทรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ภูเก็ต บ้านเดี่ยว-ทาวน์โฮม-คอนโดสร้างใหม่ ก่อนรับโอน ภูเก็ต   บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับงานตรวจสอบรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (กระทรวงแรงงาน) กฎกระทรวง “กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558”   ข้อ ๑๒ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้ เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามแบบท้ายประกาศนี้ กรณีนายจ้างได้ดําเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองต้องเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี ข้อ ๓ ให้นายจ้างแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบ   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding ​

ตรวจรับบ้านและคอนโด ก่อนรับโอน โดยวิศวกรและผู้ตรวจสอบอาคาร
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจรับบ้านและคอนโด ก่อนรับโอน โดยวิศวกรและผู้ตรวจสอบอาคาร

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ตรวจรับบ้านและคอนโด ก่อนรับโอน โดยวิศวกรและผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัทรับตรวจสอบบ้านเดี่ยว-ทาวน์โฮม-คอนโดสร้างใหม่ ก่อนรับโอน ภูเก็ต บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับจ้างตรวจบ้านก่อนการรับมอบโอนเพื่อลดปัญหาในการความเสี่ยงที่มองไม่เห็นย่อมคุ้มค่าแน่นอน เราตรวจสอบและทดสอบรายละเอียดแบบมืออาชีพ ตรวจครบทุกจุดโดยไม่ละเลยไม่มองข้ามในแต่ละจุดแม้แต่ผู้ซื้อบ้านอาจคาดไม่ถึง ทำรายงานจุดที่ต้องดำเนิการแก้ไข โดยให้เจ้าของโครงการแก้ไขและดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการโอนบ้าน เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อบ้าน อัตราค่าบริการตามขนาดพื้นที่ใช้สอยและระยะทาง รายการตรวจรับบ้าน,คอนโด ทาวน์โฮมและอาคารทุกประเภท ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ โครงสร้างและผนัง หลังคา เพดาน พื้น ช่องเปิด บริเวณรอบๆ รายการเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการมีให้ ตรวจรับบ้านและคอนโด ก่อนรับโอน โดยวิศวกรและผู้ตรวจสอบอาคาร ให้บริการตรวจหาจุดบกพร่องจากการก่อสร้าง การเก็บงานและตรวจสอบงานระบบเพื่อหา defect โครงสร้างบ้านทุกห้องภายในบ้านและตรวจสอบบริเวณรอบตัวบ้าน เช่น พื้นที่ลานจอดรถ พื้นที่ชานบ้าน พื้นที่ระเบียงบ้าน ตรวจสอบรั้วบ้าน-ประตูรั้ว ตรวจสอบความเรียบร้อยพื้นบ้าน-วัสดุปูพื้น ตรวจสอบหารอยร้าวผนังบ้าน-บานประตูบานหน้าต่าง ตรวจสอบฝ้าเพดาน ตรวจสอบการเก็บสีทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องมือตรวจเฉพาะทางเพื่อหาจุดรั่วไหลกระแสไฟฟ้า ตรวจสอบระบบประปา-เช็คการรั่วซึมของอุปกรณ์และระบบสุขาภิบาลระบบน้ำทิ้งไม่อุดตัน   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding ​  

งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า ภูเก็ต บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 เนื่องจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถึงแม้ว่าจะมีความคงทนแข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้งานมีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานได้เช่นเดียวกับ วัสดุอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถนะ และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ก่อนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมโครงสร้างควรที่จะทำการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของโครงสร้างให้แน่ชัดจะได้แก้ไขที่ตรงจุดการวิบัติของโครงสร้างเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเพื่อการซ่อมแซมโครงสร้างให้ได้สมรรถนะการใช้งานของโครงสร้างที่เท่าเดิมก่อนเกิดการวิบัติหรือเพิ่มสมรรถนะงานใช้งานของโครงสร้างให้ได้ตามกำหนด การชำรุดสึกหรอ หรือการวิบัติ ของโครงสร้างอาจจะแบ่งตามสาเหตุของการวิบัติได้3กรณีได้แก่ 1.การวิบัติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้งานตัวอย่างเช่น อาคารเดิมสร้างมาเพื่อเป็นทาวน์เฮาส์พักอาศัยเมื่อเปิดใช้งานแล้วมีการเปลี่ยนการใช้งานเป็นอาคารพาณิชย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้งานดังกล่าวเป็นการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกให้กับโครงสร้าง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้โครงงานเกิดการชำรุดสึกหรอ หรือวิบัติได้ ดังนั้นควรการแก้ไขซ่อมแซมโครงสร้างให้มีกำลังรับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่าโครงสร้างเดิมก่อนการวิบัติ   2.การวิบัติเนื่องจากเพลิงไหม้ โครงสร้างที่ถูกเพลิงไหม้เวลานานๆมักจะเสียกำลังในการรับน้ำหนักไป ถึงแม้ว่าคอนกรีตจะมีสภาพเป็นฉนวนและทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อคอนกรีตได้รับความร้อนมากๆ อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้คอนกรีตไม่เกาะตัวกัน กะเทาะ ล่อน และแตกออก ทำให้เหล็กเสริมภายในรับความร้อนโดยตรง เมื่อเหล็กเสริมได้รับความร้อนที่สูงถึง425องศาเซลเซียส กำลังของเหล็กเสริมจะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงสร้างเกิดการวิบัติ ดังนั้นการซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดสึกหรอเนื่องจากเพลิงไหม้ให้จึงเป็นการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างให้ใช้งานได้เหมือนเดิม ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรือเสริมความแข็งแรงให้มากการเดิมก็ได้   3.ความเสียหายของโครงสร้างที่พบเจอบ่อยที่สุดคืออาการที่เรียกว่าเสาระเบิดหรือคานระเบิด คานร้าวเนื่องจากคอนกรีตมีรอยแตกร้าวหรือมีระยะConcrete Covering(ระยะหุ้มผิวคอนกรีต) น้อยเกินไป จนทำให้น้ำหรือความชื้นซึมผ่านเนื้อคอนกรีตไปถึงเหล็กเสริมจนเกิดสนิม โดยสนิมจะดันเนื้อคอนกรีตให้แตกกะเทาะหรือหลุดล่อนออกมา การซ่อมแซมขึ้นอยู่กับลักษณะของสนิมเหล็กเสริมว่ามีความเสียหายมากน้อยเพียงใดและคุณภาพคอนกรีตมีคุณภาพเป็นอย่างไร   1.วิธีการซ่อมแซมเสา การซ่อมแซมเสามีด้วยกันหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของความเสียหาย เช่น 1 ขยายหน้าตัดเสาและคานให้ใหญ่ขึ้น 2 เพิ่มระยะหุ้ม Covering ให้กับคอนกรีตเสาและคาน 3 เพิ่มปลอกรับแรงเฉือน เพื่อเพิ่มกำลังรับแรงเฉือน 4 ใช้ระบบป้องกันต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการกัดกร่อนเพิ่มเติมในอนาคต   2. ขั้นตอนการซ่อมเสาและคานคอนกรีต 2.1 สกัดคอนกรีตที่แตกร้าว เสียหาย เสื่อมสภาพออกให้หมด 2.2 ถ้าต้องสกัดคอนกรีตเสา หรือคานเยอะ ทำให้หน้าตัดคอนกรีตสูญเสียมาก ต้องทำการตั้งค้ำยันชั่วคราวขณะซ่อมแซม 2.3 ขัดเหล็กที่เป็นสนิมออกให้หมด ถ้าเหล็กเป็นสนิมมากเกิน 15 % ของหน้าตัดเหล็กเส้น จะต้องทำการเชื่อมทาบเหล็กเสริมใหม่ทดแทน โดยขนาดเหล็กเสริมไม่เล็กไปกว่าเหล็กเสริมของเดิม ถ้าใช้เหล็กเสริมเดิมจะทำการทาน้ำยาหยุดยั้งการเกิดสนิมในเหล็กเสริม 2.4 ทำการปิดแบบหรือเข้าแบบก่อสร้าง ก่อนทำการปิดแบบจะทำการทาน้ำยาประสานคอนกรีต 2.5 ซ่อมงานด้วยปูนซ่อมโครงสร้าง Repaired Mortar สัดส่วนตามอัตราส่วนของทางบริษัท ประกอบด้วยปูนเกร้าท์+ปูนโครงสร้าง+หินเกล็ด ด้วยวิธีปิดแบบเทคอนกรีต หรือ ฉาบปิดด้วยปูนซ่อมโครงสร้าง Repaired Mortar ก็ได้ 2.6 รอเวลาแกะแบบตามกำหนด และทำการฉาบปูนให้เรียบร้อย   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding    

รับงานออกแบบสถาปัตยกรรม พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก
ตรวจสอบอาคาร

รับงานออกแบบสถาปัตยกรรม พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รับงานออกแบบสถาปัตยกรรม พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 บริษัทรับออกแบบ รับเหมาสร้างโรงงาน สำนักงาน วางระบบโรงงาน ออกแบบโกดัง สร้างคอนโด รีสอร์ท สร้างบ้าน และรับรีโนเวทอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย โดย ระดับวุฒิสถาปนิก เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เรามีประสบการณ์ในงานก่อสร้างมาหลายสิบปี จึงทำให้เรามีความชำชาญ พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนการทำงานที่เหมาะสมกับงบประมาณที่สมเหตุผลในระยะเวลาที่กำหนดในการก่อสร้างแต่ละโครงการ ทีมงานวิศวกร และทีมสถาปนิกเข้าพบลูกค้าพร้อมลงพื้นที่สำรวจที่ดิน ทิศทางลม เพื่อเป็นข้อมูลออกแบบ ลงนามทำสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษร ทำแบบก่อสร้างอาคาร วางแปลนอาคาร โดยร่างแบบ 3D พร้อมประเมิณงบประมาณค่าใช้จ่าย ทีมวิศวกร ในนามบริษัท ควบคุมงาน รับผิดชอบขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนงานก่อสร้าง ทุกขั้นตอนจนจบงาน พร้อมส่งมอบผลงานให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานออกแบบเขียนแบบโรงงาน ส่งแบบก่อสร้าง (แบบสำหรับยื่นขออนุญาตและ BOQ. เอกสารสำคัญเกี่ยวกับการสร้างบ้าน อธิบายรายละเอียด วัสดุก่อสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายจนจบงาน อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 สภาสถาปนิก ออกใบอนุญาต เลขที่ น.036-65 ให้แก่ บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0835563011294 ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล คุณนรินทร์ เรืองเดชาวิวัฒน์ (ส-สถ 2890) คุณพิทักษ์ โครตชมภู (ส-สถ 3784) เป็นผู้ผูกพันนิติบุคคลในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตั้งแต่ 9 กันยายน 2565 ถึง 8 กันยายน 2568   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding  

รับออกแบบรีโนเวท บ้านและอาคารสำนักงาน
ตรวจสอบอาคาร

รับออกแบบรีโนเวท บ้านและอาคารสำนักงาน

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

บริษัทรับให้คำปรึกษาออกแบบวางผังอาคาร สำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท พร้อมเซ็นรับรอง ระดับวุฒิสถาปนิก บริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N Building) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 เราคือองค์กรศูนย์รวมทีมงานวิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร พร้อมให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมทุกจบทุกกระบวนการงานก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน น.ต.1868/64 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาสถาปนิก เลขทะเบียน น.036-65 มีหนังสือรับรองผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขที่ น.0329/2564 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ทุกขนาด ทุกประเภท โดยทีมงานผู้ตรวจสอบ ระดับวุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม สามัญอุตสาหการ สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกร สามัญวิศวกรเครื่องกล วุฒิสถาปนิก สามัญสถาปนิก และผู้ตรวจสอบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง   ติดต่อ ขอรับบริการ คุณ อดินนท์ บุตรศรี โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.   ผลงานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง บริษัท เอสซี ไมล์สโตน จำกัด

บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนดโดยวิศวกร
ตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนดโดยวิศวกร

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนดโดยวิศวกรผู้ชำนาญการพร้อมออกรายงานรับรองการใช้งานอาคารข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข บริษัทรับตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ของเอกชนและรัฐ 9 ประเภท บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนด โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ พร้อมออกรายงานรับรองการใช้งานอาคาร ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข บริษัทที่ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต ตรวจสอบอาคาร (Building inspection) บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับงานตรวจสอบอาคาร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และความปลอดภัยในการใช้อาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ สังเกต ทำรายงาน ได้แก่ ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ระบบบริการและอำนวยความสะดวก ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทดสอบสมรรถนะระบบที่เกี่ยวข้องกับการหนีไฟ ตลอดจนการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และความปลอดภัยในการใช้อาคาร   ประวัติความเป็นมาของการตรวจสอบอาคารโดยที่มาตรา ๓๒ ทวิ (๓)แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี เพื่อทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการใช้อาคาร เพื่อขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร มิฉะนั้นอาจเข้าข่ายมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา ๔๖ ทวิ และ๖๕ ทวิ ถึงขั้นถูกสั่งปิดและห้ามใช้อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนของอาคาร และต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยต้องระวางโทษปรับอีกวันละ 10,000บาท จนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบและส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วเสร็จ โดยให้มีผลบังคับใช้กับอาคาร 9 ประเภท ภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ภายในระยะเวลา 2 ปี   อาคารที่ต้องทำการตรวจสอบอาคาร อาคารที่เข้าข่ายต้องทำการตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร มีทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก่ อาคารสูง (ความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีเนื้อที่อาคารรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป อาคารชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจำนวนคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป โรงมหรสพ โรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป สถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (หอพัก อพาร์ตเม้นท์) ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตรม.ขึ้นไป **อาคารลำดับที่ 7 มีบทเฉพาะกาล ยกเว้น 7 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงประกาศ 25 ตุลาคม 2548 สำหรับพื้นที่ 2,000-5,000 ตารางเมตร และยกเว้น 5 ปี สำหรับอาคารเกิน 5,000 ตรม. โรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งมีความสูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้า ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง, พระราชบัญญัติ, กระทรงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงทรัพยากรธรรใชาติและสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้าง ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้าง ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้าง ภูเก็ต ตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้าง ผู้ตรวจสอบพร้อมเซ็นความปลอดภัย ระดับวุฒิวิศวกรโยธา บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับบริการตรวจงานและตรวจสอบรายละเอียดงานทั้งที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่และงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว โดยตรวจตามความต้องการของลูกค้า ทุกรายการหมวดงานก่อสร้างทั้งหมด(พร้อมจัดทำรายละเอียดงานทุกๆหมวดงานตามที่ลูกค้าต้องการ) ตรวจสอบหมวดงานวางผัง ตรวจงานหมวดเสาเข็ม ตรวจสอบหมวดงานฐานราก ตรวจสอบหมวดงานคาน ตรวจสอบหมวดงานระบบ(ครบทุกหมวดงานตั้งแต่ ชั้น.ใต้ดิน) ตรวจสอบหมวดงานพื้น ตรวจสอบหมวดงานเสา ตรวจสอบหมวดงานบันได ตรวจสอบหมวดงานหลังคา ตรวจสอบหมวดงานสถาปัตย์ครบทุกหมวดงาน   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding   ​   บริหารงานก่อสร้างประกอบด้วย ตรวจสอบการทำงาน พร้อมแก้ปัญหาที่เกิดในระหว่างการทำงาน ตรวจสอบวัสดุอุกรณ์ที่จะนำมาใช้งานเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนด เร่งรัดและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรงตามวัตถุประสงค์ก่อนส่งมอบงาน ตรวจสอบควบคุมในการทำงานให้มีความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง จัดการประชม บันทึก และทำรายงาน รายละเอียด สรุปผลงาน

รับตรวจวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเก่า ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

รับตรวจวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเก่า ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รับตรวจวิเคราะห์โครงสร้างอาคารเก่า ตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างใหม่ ที่มีปัญหาเช่น จากการก่อสร้าง หรือเกิดอุบัติเหตุ บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับงานตรวจ วิเคราะห์ ประเมิณโครงสร้าง การประเมินโครงสร้าง จะเป็นการนำข้อมูลในการตรวจสอบโครงสร้างอาคารทั้งหมด มาทำการประเมินวิเคราะห์ถึง เสถียรภาพ (Stability) ของโครงสร้าง ว่ายังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือต้องทำการปรับปรุงแก้ไขก่อน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โครงสร้างเก่า โครงสร้างใหม่ ที่มีปัญหาเช่น จากการก่อสร้าง หรือเกิดอุบัติเหตุ โครงสร้างที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน เช่น ตัด ต่อ เพิ่มเติมพื้นที่ เพิ่มชั้น หรือลดจำนวนชั้น โครงสร้างที่เกิดความเสียหาย ระหว่างการก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จแล้ว โครงสร้างที่ได้รับความเสียหายทางภัยภิบัติ ภัยธรรมชาติ หรืออัคคีภัย   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding    

บริษัทออกแบบ สร้างอาคาร งานตรวจสอบ และเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก
ตรวจสอบอาคาร

บริษัทออกแบบ สร้างอาคาร งานตรวจสอบ และเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

บริษัทออกแบบ สร้างอาคาร งานตรวจสอบ และเซ็นรับรองความปลอดภัย ระดับวุฒิสถาปนิก รับงานออกแบบ รีโนเวท บ้านและอาคารสำนักงาน ภูเก็ต บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 บริษัทรับออกแบบ รับเหมาสร้างโรงงาน สำนักงาน วางระบบโรงงาน ออกแบบโกดัง สร้างคอนโด รีสอร์ท สร้างบ้าน และรับรีโนเวทอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย พร้อมเซ็นรับรองความปลอดภัย โดย ระดับวุฒิวิศวกรโยธา เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เรามีประสบการณ์ในงานก่อสร้างมาหลายสิบปี จึงทำให้เรามีความชำชาญ พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนการทำงานที่เหมาะสมกับงบประมาณที่สมเหตุผลในระยะเวลาที่กำหนดในการก่อสร้างแต่ละโครงการ ทีมงานวิศวกร และทีมสถาปนิกเข้าพบลูกค้าพร้อมลงพื้นที่สำรวจที่ดิน ทิศทางลม เพื่อเป็นข้อมูลออกแบบ ลงนามทำสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษร ทำแบบก่อสร้างอาคาร วางแปลนอาคาร โดยร่างแบบ 3D พร้อมประเมิณงบประมาณค่าใช้จ่าย ทีมวิศวกร ในนามบริษัท ควบคุมงาน รับผิดชอบขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนงานก่อสร้าง ทุกขั้นตอนจนจบงาน พร้อมส่งมอบผลงานให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานออกแบบเขียนแบบโรงงาน ส่งแบบก่อสร้าง (แบบสำหรับยื่นขออนุญาตและ BOQ. เอกสารสำคัญเกี่ยวกับการสร้างบ้าน อธิบายรายละเอียด วัสดุก่อสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายจนจบงาน   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding  

รับงานรับสแกนคอนกรีต
ตรวจสอบอาคาร

รับงานรับสแกนคอนกรีต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รับงานรับสแกนคอนกรีต ภูเก็ต การตรวจหาสิ่งที่เป็นโลหะ และไม่ใช่โลหะ ภายในคอนกรีตแบบแสดงผลทันที ซึ่งจะลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับโครงสร้างเหล็กในงานก่อสร้าง อาคารต่างๆได้ บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับงานสแกนคอนกรีต งานสำรวจแนวเหล็กและรอยร้าวคอนกรีต ที่ความลึก 10-80cm ด้วยเครื่องสแกน Proceq GP8100 พื้นที่กว้างและคอนกรีตหนา สำรวจได้หลากหลายวัตถุ เช่น แนวเหล็ก แนวสลิง แนวท่อประปาแนวท่อน้ำทิ้ง แนวท่อร้อยสายไฟ หรือสแกนสำรวจรอยร้าว สำรวจโพรงอากาศ   งานสแกนเหล็ก ทำให้ทราบตำแหน่งขนาดและระยะห่างของเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อนำไปออกแบบ   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding    

รับประมาณราคางานก่อสร้าง ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

รับประมาณราคางานก่อสร้าง ภูเก็ต

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

รับประมาณราคางานก่อสร้าง ภูเก็ต การประมาณราคาก่อสร้าง หมายถึง การคำนวณหางบประมาณค่าก่อสร้าง หรือโครงการก่อสร้างทั้งหมด โดยอาศัยการถอดแบบ (Quantities. Take-off) เพื่อหาปริมาณงานก่อสร้างแล้วมาคำนวณหาค่าใช้จ่ายของโครงการก่อสร้างนั้นๆ บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับถอดแบบและประเมิณราคา (รับจัดทำ BOQ.งานก่อสร้าง) บ้าน อาคาร อ๊อฟฟิต โครงการ คอนโด โรงแรม โรงงานและอื่นๆ ทุกประเภท BOQ. งานโครงสร้าง BOQ.งานสถาปัตย์ BOQ.งานระบบไฟฟ้า BOQ.งานระบบประปา-สุขาภิบาล   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding          

ที่ปรึกษาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง
ตรวจสอบอาคาร

ที่ปรึกษาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง ระดับวุฒิวิศวกร บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294   บริษัทให้บริการงานด้านสถาปัตยกรรมครบวงจร ตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบงานทุกขั้นตอน พร้อมส่งมอบผลงานให้กับลูกค้า รับงานออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรม และร่วมกับวิศวกรในทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างอาคาร, งานติดตั้งวางระบบไฟฟ้าอาคาร, ระบบน้ำปะปา, ไฟอลาม (ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน), จนจบที่การตรวจสอบอาคาร และเซ็นรับรองความปลอดภัย โดย วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร เลขที่ 0835563011294 ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล คุณนรินทร์ เรืองเดชาวิวัฒน์ (ส-สถ 2890) และ คุณพิทักษ์ โคตรชมภู (ส-สถ 3784)   ทีมที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมในงานก่อสร้าง งานเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบละเอียด Shop Drawing เพื่อใช้ประกอบสัญญาก่อสร้างตามหลักการในการดำเนินงาน โดย วิศวกรก่อสร้าง ช่างฝีมือ ควบคุมดำเนินการ การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์ช่าง รวมทั้งควบคุมความปลอดภัยของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด (สภาสถาปนิก และสภาวิศวกรเฉพาะทาง เฉพาะด้านที่เกี่ยงข้องแต่ละสายงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในงาน) ผู้ตรวจสอบรับรองระบบสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม จะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับระดับชั้นของกฎหมาย นิยามของคำ ข้อความ และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของโครงการจัดตั้ง หรือขยายโรงงาน เพื่อนำองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบแผนผังโรงงานได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน ออกแบบแผนผังโรงงาน มาตรฐานข้อบังคับ (Regulations) ต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ที่กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติเป็นมาตรฐาน โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ขั้นตอนการตรวจสอบทำเลที่ตั้งจริง เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่จะตั้งโรงงาน หรือขยายโรงงาน ว่าขัดกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ผู้ตรวจสอบพร้อมเซ็นรับรองระบบสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม จะต้องทราบข้อกำหนดต่างๆในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ที่ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (เรื่องให้ร่น หรือ ไม่ใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับระยะทางระหว่างโรงงานและเขตติดต่อ สาธารณสถาน พ.ศ. 2544 ที่ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ออกตาม พ.ร.บ. 2512 (ยังมีผลบังคับอยู่) ซึ่งได้มีข้อบังคับต่างๆ (Regulations) เกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 1,2 และ 3 ในเรื่องต่างๆ   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding    

หัวใจในงานบริการของเรา

เหตุผลดีๆ ที่องค์กรและบุคคลธรรมดามั่นใจในมาตรฐานการบริการจาก M.A.N. Building

 • เรามีทีมงานวิศวกรและสถาปนิก ออกแบบ เขียนแบบ จัดการดำเนินการควบคุมคุณภาพงานในภาคสนามและผู้ตรวจสอบอาคารประจำบริษัท มีแผนการทำงานและปฏิบัติหน้าที่เป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จทุกโครงการ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน น.ต.1868/64
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล จากสภาสถาปนิก เลขทะเบียน น.036-65
 • มีหนังสือรับรองผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขที่ น.0329/2564
 • การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมทุกขนาดทุกประเภทโดยทีมงาน สามัญวิศวกรโยธา วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม สามัญอุตสาหการ สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรเครื่องกล สามัญสถาปนิก วุฒิสถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร
 • มีผลงานเด่นๆ สถานที่สำคัญๆ ในภูเก็ตและจังหวัดอื่นอ้างอิง เพื่อยืนยันและสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

บริษัทรับตรวจสอบอาคารเอกชนและอาคารที่ทำการของรัฐ ภูเก็ต

บริการรับตรวจสอบอาคารประจำปี ตามมาตรา 32 และตรวจสอบโรงงาน ออกเอกสารรับรองความปลอดภัยโดยผู้ชำนาญงานตรวจสอบมืออาชีพ จัดทํารายงานและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เข้าเกณฑ์ตามข้อกฎหมายควบคุมอาคาร โดยสามัญวิศวกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9

 • ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าอาคารประจำปี ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้วยเครื่องมือเทอร์โมสแกนและเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล ตรวจสอบท่อน้ำประปา ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำโสโครก
 • ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอาคาร ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิงอาคาร-ปั๊มดับเพลิง และทางหนีไฟ
 • ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย แก้ไขอาคารทรุด ซ่อมแซมอาคารเก่า รับรองโดยวุฒิวิศวกรและที่ปรึกษาโครงการ
 • รับตรวจสอบเครน ปั้นจั่นและเครื่องจักร ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือการทดสอบโหลดเทส โดยวิศวกรเครื่องกล ออกเอกสารรับรอง ปจ1 ปจ2

รับตรวจสอบอาคารเอกชนและอาคารที่ทำการของรัฐ ภูเก็ต

ทีมงานวิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร

บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

 • ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกรเลขทะเบียน น.ต.1868/64
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาสถาปนิก เลขทะเบียน น.036-65 และมีหนังสือรับรองผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขที่ น.0329/2564 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรม ทุกขนาด ทุกประเภท

โดยทีมงาน วิศวกร ผู้มีประสบการงานโครงการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประกอบด้วย

 1. ผู้ตรวจสอบระดับสามัญวิศวกรโยธา และผู้ตรวจสอบระดับวุฒิวิศวกรโยธา
 2. ผู้ตรวจสอบระดับสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม
 3. ผู้ตรวจสอบระดับสามัญอุตสาหการ
 4. ผู้ตรวจสอบระดับสามัญวิศวกรไฟฟ้า
 5. ผู้ตรวจสอบระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล
 6. ผู้ตรวจสอบระดับสามัญสถาปนิก และผู้ตรวจสอบระดับวุฒิสถาปนิก ตรวจสอบอาคาร โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

ออกแบบ ต่อเติมบ้าน

ออกแบบรีโนเวท ภายนอก
ออกแบบรีโนเวท ภายนอก

รีโนเวทบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จัดการบ้านเก่า ทรุดโทรม ให้กลายเป็นบ้านสวย 

รับรีโนเวทบ้านและคอนโด โดยวิศวกรมืออาชีพ ออกแบบและรีโนเวท ตกแต่งภายนอกอาคาร บ้าน คอนโด สำนักงาน โรงแรม คาเฟ่ และร้านอาหาร ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เขียนแบบ วางผัง Feasibility study ให้ความสำคัญกับการจัดวางฟังก์ชั่น (วางแปลน) ตามการใช้งานจริง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

ออกแบบต่อเติมบ้าน
ออกแบบต่อเติมบ้านบ้าน

รับออกแบบภายนอก-ภายใน 3D Perspective (Exterior Design  & Interior Design) และเขียนแบบก่อสร้าง อาคาร โครงการ สำนักงาน ออฟฟิศ ศูนย์การค้า ศูนย์ราชการ คลังสินค้า โรงงาน สนามบิน และอาคารที่อยู่อาศัยขนาดกลาง-เล็ก  คอนโด อพาร์ทเมน ตึกแถว รีสอร์ท ร้านค้า โชว์รูม

สามารถทำ 3D Model  ให้ได้ตามงานที่ต้องการ และจัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอโครงการ

รีโนเวท ภายใน
รีโนเวท ภายใน

ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior design) พร้อม 3D Render และแบบก่อสร้าง พร้อมสเปควัสดุในงานตกแต่ง ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน คำนวณงบประมาณไม่บานปลาย

สร้างงานบนความต้องการของลูกค้า สไตล์ โทนสี มินิมอล โมเดิร์น นอร์ดิก สแกนดิเนเวีย เจแปนดิ สไตล์ยุโรปฯ ในงานตกแต่ง ร้านอาหาร Cafe ตกแต่งบ้าน คอนโด รีสอร์ท โรงแรม ที่พักตากอากาศ ตลอดจนถึงรับออกแบบตกแต่งภายในโครงการ โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า ศูนย์ราชการ ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่