facebook pixel
หน้าแรก » แคตตาล็อกออนไลน์ » ตรวจสอบงานอาคาร ภูเก็ต

รับออกแบบ ตรวจสอบบ้าน ตรวจสอบอาคาร โดยวิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร ภูเก็ต

logo man

ตราสัญลักษณ์นี้ การันตีคุณภาพงาน เพราะเราคือทีมวิศวกร สถาปนิก และผู้ตรวจสอบอาคาร

ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม

วิศวกรรม ครบทุกขนาด ทุกประเภท 
โดยทีมงาน วุฒิวิศวกรโยธา และการร่วมทีมวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692

Line ID@manbuilding

รายละเอียดสินค้า

ตรวจสอบงานอาคาร ภูเก็ต บริษัทรับตรวจสอบตึกและอาคารภูเก็ต ดูแลตรบวงจร ทั้งงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจสอบพร้อมเซ็นความปลอดภัย ระดับวุฒิวิศวกรโยธา

บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294

รับบริการตรวจงานและตรวจสอบรายละเอียดงานทั้งที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่และงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว โดยตรวจตามความต้องการของลูกค้า ทุกรายการหมวดงานก่อสร้างทั้งหมด(พร้อมจัดทำรายละเอียดงานทุกๆหมวดงานตามที่ลูกค้าต้องการ)

 1. ตรวจสอบหมวดงานวางผัง
 2. ตรวจงานหมวดเสาเข็ม
 3. ตรวจสอบหมวดงานฐานราก
 4. ตรวจสอบหมวดงานคาน
 5. ตรวจสอบหมวดงานระบบ(ครบทุกหมวดงานตั้งแต่ ชั้น.ใต้ดิน)
 6. ตรวจสอบหมวดงานพื้น
 7. ตรวจสอบหมวดงานเสา
 8. ตรวจสอบหมวดงานบันได
 9. ตรวจสอบหมวดงานหลังคา
 10. ตรวจสอบหมวดงานสถาปัตย์ครบทุกหมวดงาน

 

ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692

Line ID@manbuilding

 

เบอร์ติดต่อ บริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต


 

บริหารงานก่อสร้างประกอบด้วย

 • ตรวจสอบการทำงาน พร้อมแก้ปัญหาที่เกิดในระหว่างการทำงาน
 • ตรวจสอบวัสดุอุกรณ์ที่จะนำมาใช้งานเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
 • เร่งรัดและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรงตามวัตถุประสงค์ก่อนส่งมอบงาน
 • ตรวจสอบควบคุมในการทำงานให้มีความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง

จัดการประชม บันทึก และทำรายงาน รายละเอียด สรุปผลงาน

ข้อมูลติดต่อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บริการตรวจสอบอาคาร
ตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบอาคาร

เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์

บริการตรวจสอบอาคาร รับตรวจสอบอาคาร ใกล้ฉัน บริการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนด โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ พร้อมออกรายงานรับรองการใช้งานอาคาร ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข บริษัทที่ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต ตรวจสอบอาคาร (Building inspection) บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับงานตรวจสอบอาคาร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และความปลอดภัยในการใช้อาคารและระบบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ สังเกต ทำรายงาน ได้แก่ ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ระบบบริการและอำนวยความสะดวก ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทดสอบสมรรถนะระบบที่เกี่ยวข้องกับการหนีไฟ ตลอดจนการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และความปลอดภัยในการใช้อาคาร   ประวัติความเป็นมาของการตรวจสอบอาคารโดยที่มาตรา ๓๒ ทวิ (๓)แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี เพื่อทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการใช้อาคาร เพื่อขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร มิฉะนั้นอาจเข้าข่ายมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา ๔๖ ทวิ และ๖๕ ทวิ ถึงขั้นถูกสั่งปิดและห้ามใช้อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนของอาคาร และต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยต้องระวางโทษปรับอีกวันละ 10,000บาท จนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบและส่งรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วเสร็จ โดยให้มีผลบังคับใช้กับอาคาร 9 ประเภท ภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ภายในระยะเวลา 2 ปี   อาคารที่ต้องทำการตรวจสอบอาคาร อาคารที่เข้าข่ายต้องทำการตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร มีทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก่ อาคารสูง (ความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีเนื้อที่อาคารรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป อาคารชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจำนวนคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป โรงมหรสพ โรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป สถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (หอพัก อพาร์ตเม้นท์) ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตรม.ขึ้นไป **อาคารลำดับที่ 7 มีบทเฉพาะกาล ยกเว้น 7 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงประกาศ 25 ตุลาคม 2548 สำหรับพื้นที่ 2,000-5,000 ตารางเมตร และยกเว้น 5 ปี สำหรับอาคารเกิน 5,000 ตรม. โรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งมีความสูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้า ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง, พระราชบัญญัติ, กระทรงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงทรัพยากรธรรใชาติและสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ตรวจสอบอาคารสูง ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบอาคารสูง ภูเก็ต

เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์

ตรวจสอบอาคารสูง ภูเก็ต ตรวจสอบความแข็งแรงอาคาร ประเภทของอาคารที่ต้องตรวจสอบ การตรวจสอบอาคารเป็นเรื่องจําเป็นที่ควรดําเนินการ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรหลีกเลี่ยง เพียงเพื่อแค่ลดค่าใช้จ่าย แต่สุดท้าย เมื่อเกิดเหตุร้าย หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น ตัวเจ้าของอาคารเอง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะได้ไม่คุ้มเสียกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไป ในปัจจุบันมีอาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย 9 ประเภท ตระหนักถึงมาตรฐาน ความปลอดภัยของผู้ใช้บ้าน อาคาร และ คิดว่าจะสามารถนำความรู้ ความสามารถ จากประสบการณ์ในการทำงานในวงการก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของบ้านพักอาศัย อาคาร โดยผ่านการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม วิชาชีพวิศวกรรมและผู้ตรวจสอบอาคาร ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ ขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญในการออกแบบ ตรวจสอบ รับรอง ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงอาคาร ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้มีการตรวจสอบ ใน 6 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1.  ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 2. ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยหรือผู้เข้าไปใช้อาคาร 3. การป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร 4. การสาธารณสุขและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายเทภายในอากาศ การกำหนดให้น้ำทิ้งหรือน้ำ เสียจากอาคารต้องผ่านระบบบำบัดให้เป็นน้ำสะอาด ก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ เป็นต้น 5. การอำนวยความสะดวกแก่การจราจร เช่นกำหนดให้อาคารบางชนิดต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ เพื่อไม่ให้รถยนต์ต้องจอดริมถนนซึ่งอาจทำให้กีดขวางการจราจร เป็นต้น 6. การสถาปัตยกรรม ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding ​

ตรวจรับบ้านและคอนโด ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจรับบ้านและคอนโด ภูเก็ต

เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์

ตรวจรับบ้านและคอนโด ภูเก็ต ตรวจรับบ้านและคอนโด ก่อนรับโอน โดยวิศวกรและผู้ตรวจสอบอาคาร บริษัทรับตรวจสอบบ้านเดี่ยว-ทาวน์โฮม-คอนโดสร้างใหม่ ก่อนรับโอน ภูเก็ต บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับจ้างตรวจบ้านก่อนการรับมอบโอนเพื่อลดปัญหาในการความเสี่ยงที่มองไม่เห็นย่อมคุ้มค่าแน่นอน เราตรวจสอบและทดสอบรายละเอียดแบบมืออาชีพ ตรวจครบทุกจุดโดยไม่ละเลยไม่มองข้ามในแต่ละจุดแม้แต่ผู้ซื้อบ้านอาจคาดไม่ถึง ทำรายงานจุดที่ต้องดำเนิการแก้ไข โดยให้เจ้าของโครงการแก้ไขและดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการโอนบ้าน เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อบ้าน อัตราค่าบริการตามขนาดพื้นที่ใช้สอยและระยะทาง รายการตรวจรับบ้าน,คอนโด ทาวน์โฮมและอาคารทุกประเภท ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ โครงสร้างและผนัง หลังคา เพดาน พื้น ช่องเปิด บริเวณรอบๆ รายการเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการมีให้ ตรวจรับบ้านและคอนโด ก่อนรับโอน โดยวิศวกรและผู้ตรวจสอบอาคาร ให้บริการตรวจหาจุดบกพร่องจากการก่อสร้าง การเก็บงานและตรวจสอบงานระบบเพื่อหา defect โครงสร้างบ้านทุกห้องภายในบ้านและตรวจสอบบริเวณรอบตัวบ้าน เช่น พื้นที่ลานจอดรถ พื้นที่ชานบ้าน พื้นที่ระเบียงบ้าน ตรวจสอบรั้วบ้าน-ประตูรั้ว ตรวจสอบความเรียบร้อยพื้นบ้าน-วัสดุปูพื้น ตรวจสอบหารอยร้าวผนังบ้าน-บานประตูบานหน้าต่าง ตรวจสอบฝ้าเพดาน ตรวจสอบการเก็บสีทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องมือตรวจเฉพาะทางเพื่อหาจุดรั่วไหลกระแสไฟฟ้า ตรวจสอบระบบประปา-เช็คการรั่วซึมของอุปกรณ์และระบบสุขาภิบาลระบบน้ำทิ้งไม่อุดตัน   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding ​  

ตรวจสอบอาคารสูง ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบอาคารสูง ภูเก็ต

เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์

ตรวจสอบอาคารสูง ภูเก็ต บริษัทตรวจสอบอาคาร โครงสร้างภูเก็ต การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ ตรวจสอบบ้านมือสองบ้านเก่า ตรวจสอบบ้านต่างจังหวัด บริษัทที่ปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง ภูเก็ต  เหตุผลดีๆ ที่องค์กรและบุคคลธรรมดามั่นใจในมาตรฐานการบริการจากM.A.N. Building lnspection & Design Co.,Ltd เรามีทีมงานวิศวกรและสถาปนิก ออกแบบ เขียนแบบ จัดการดำเนินการควบคุมคุณภาพงานในภาคสนามและผู้ตรวจสอบอาคารประจำบริษัท มีแผนการทำงานและปฏิบัติหน้าที่เป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จทุกโครงการ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน น.ต.1868/64 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล จากสภาสถาปนิก เลขทะเบียน น.036-65 มีหนังสือรับรองผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขที่ น.0329/2564 การตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมทุกขนาดทุกประเภทโดยทีมงาน สามัญวิศวกรโยธา วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม สามัญอุตสาหการ สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรเครื่องกล สามัญสถาปนิก วุฒิสถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร มีผลงานเด่นๆ สถานที่สำคัญๆ ในภูเก็ตและจังหวัดอื่นอ้างอิง เพื่อยืนยันและสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding    

รับจ้างตรวจบ้านภูเก็ต โดยวิศวกร
ตรวจสอบอาคาร

รับจ้างตรวจบ้านภูเก็ต โดยวิศวกร

เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์

รับจ้างตรวจบ้านภูเก็ต โดยวิศวกร รับตรวจบ้าน โดยสถาปนิกและวิศวกร ตรวจบ้านทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบ ซ่อมแซม โครงสร้างใหม่ ที่มีปัญหาเช่น จากการก่อสร้าง หรือเกิดอุบัติเหตุ บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับงานตรวจ วิเคราะห์ ประเมิณโครงสร้าง การประเมินโครงสร้าง จะเป็นการนำข้อมูลในการตรวจสอบโครงสร้างอาคารทั้งหมด มาทำการประเมินวิเคราะห์ถึง เสถียรภาพ (Stability) ของโครงสร้าง ว่ายังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือต้องทำการปรับปรุงแก้ไขก่อน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โครงสร้างเก่า โครงสร้างใหม่ ที่มีปัญหาเช่น จากการก่อสร้าง หรือเกิดอุบัติเหตุ โครงสร้างที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน เช่น ตัด ต่อ เพิ่มเติมพื้นที่ เพิ่มชั้น หรือลดจำนวนชั้น โครงสร้างที่เกิดความเสียหาย ระหว่างการก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จแล้ว โครงสร้างที่ได้รับความเสียหายทางภัยภิบัติ ภัยธรรมชาติ หรืออัคคีภัย   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding    

บริษัท รับตรวจสอบบ้าน ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

บริษัท รับตรวจสอบบ้าน ภูเก็ต

เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์

บริษัท รับตรวจสอบบ้าน ภูเก็ต รับตรวจบ้าน ภูเก็ต บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N Building) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 เราคือองค์กรศูนย์รวมทีมงานวิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร พร้อมให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมทุกจบทุกกระบวนการงานก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน น.ต.1868/64 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาสถาปนิก เลขทะเบียน น.036-65 มีหนังสือรับรองผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขที่ น.0329/2564 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ทุกขนาด ทุกประเภท โดยทีมงานผู้ตรวจสอบ ระดับวุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม สามัญอุตสาหการ สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกร สามัญวิศวกรเครื่องกล วุฒิสถาปนิก สามัญสถาปนิก และผู้ตรวจสอบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง   ติดต่อ ขอรับบริการ คุณ อดินนท์ บุตรศรี โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.   ผลงานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง บริษัท เอสซี ไมล์สโตน จำกัด

บริษัทตรวจสอบอาคารโรงงาน ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

บริษัทตรวจสอบอาคารโรงงาน ภูเก็ต

เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์

บริษัทตรวจสอบอาคารโรงงาน ภูเก็ต ตรวจสอบอาคารโรงงาน ตรวจสอบอาคารประจําปี ภูเก็ต   เอ็ม.เอ.เอ็น. บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ ผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน น.ต.1868/64 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาสถาปนิก เลขทะเบียน น.036-65 และมีหนังสือรับรองผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขที่ น.0329/2564 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ทุกขนาด ทุกประเภท โดยทีมงาน วุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม สามัญอุตสาหการ สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกรเครื่องกล สามัญสถาปนิก วุฒิสถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding          

ตรวจสอบบ้านอาคารก่อนโอน ภูเก็ต
ตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบบ้านอาคารก่อนโอน ภูเก็ต

เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์

ตรวจสอบบ้านอาคารก่อนโอน ภูเก็ต รับตรวจบ้านและคอนโดภูเก็ต-ภาคใต้ บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 รับงานควบคุมงานก่อสร้าง การควบคุมงานมีหลายรูปแบบแล้วแต่ความต้องการของเจ้าของงานที่จะให้ทำ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงานอาจจะมาจากทางผู้ออกแบบหรือเป็นวิศวกรที่ทางเจ้าของโครงการจ้างเพื่อควบคุมงานในโครงการนั้นๆ หน้าที่ในการควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรายละเอียดละข้อกำหนดในสัญญาการก่อสร้างทุกประการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในกรณีที่แบบหรือรูปแบบรายลเอียดหรือข้อกำหนดมีข้อขัดแยกกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานในส่วนนั้นๆก่อนเพื่อหาข้อสรุป จดบันทึกสภาพปฎิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน พร้อมทั้งผลปฎิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตรวจสอบรายการวัสดุ คุณภภาพ และความถูกต้องในการเก็บตัวอย่างวัสดุเพื่อการทดสอบหลักวิชาการ ตรวจสอบให้คำแนะนำ ในการอนุมัติจ่ายเงินว่าต้องตามงวดงานหรือไม่ ทรายงานความก้าวหน้าของงานเป็นระยะๆ และรายงานให้วิศวกรทราบทันหากมีการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างที่แบบผิดไปจากวิศวกรออกแบบ ประสานงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ติดตามและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือไม เพื่อจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือเกิดความล่าช้าของงานก่อสร้าง ตรวจสอบดูแลความเรื่องความปลอดภัยในการปฎิบัติทำงาน   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

บริษัทตรวจสอบอาคารโรงงาน
ตรวจสอบอาคาร

บริษัทตรวจสอบอาคารโรงงาน

เอ็ม.เอ.เอ็น.บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์

บริษัทตรวจสอบโรงงาน บริษัทตรวจสอบอาคารโรงงาน ตรวจสอบอาคารโรงงาน บริษัท เอ็ม เอ เอ็น บิลดิ้ง อินสเปคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (M.A.N. Building lnspection & Design Co.Ltd) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835563011294 เราคือองค์กรศูนย์รวมทีมงานวิศวกร สถาปนิกและผู้ตรวจสอบอาคาร พร้อมให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมทุกจบทุกกระบวนการงานก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร เลขทะเบียน น.ต.1868/64 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ทุกขนาด ทุกประเภท โดยทีมงานผู้ตรวจสอบ ระดับวุฒิวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม สามัญอุตสาหการ สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญวิศวกร สามัญวิศวกรเครื่องกล วุฒิสถาปนิก สามัญสถาปนิก และผู้ตรวจสอบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง   ติดต่อ ขอรับบริการ โทร. 09-2561-5692 Line ID@manbuilding   เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

คำค้นสินค้า

รับตรวจสอบอาคาร ใกล้ฉัน ตรวจสอบความแข็งแรงอาคาร ตรวจรับบ้านและคอนโด ก่อนรับโอน บริษัทรับตรวจสอบตึกและอาคารภูเก็ต บริษัทตรวจสอบอาคาร โครงสร้างภูเก็ต รับตรวจสอบอาคาร ตรวจโครงสร้าง รับตรวจบ้าน โดยสถาปนิกและวิศวกร ผู้รับเหมา ตรวจสอบอาคาร ภูเก็ต รับตรวจบ้าน ภูเก็ต บริษัทรับตรวจบ้าน ภูเก็ต ตรวจสอบอาคารประจําปี ภูเก็ต ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ภูเก็ต รับตรวจบ้านและคอนโดภูเก็ต-ภาคใต้ ตรวจสอบอาคารโรงงาน ตรวจสอบอาคารภูเก็ต รับตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ภูเก็ต บริษัท ตรวจ สอบ อาคารภูเก็ต ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายอาคาร9ประเภท รับตรวจสอบโรงแรมภูเก็ต บริษัทตรวจสอบป้าย ภูเก็ต